جدول امتیاز بندی فعالیت های تعیین شده ی حوزه ی کارآفرینی ویژه ی ممعلمان، با هدف ترویج و تثبیت فرهنگ کسب وکار و کار آفرینی در هنرستان ها در اختیار همکاران محترم قرار می گیرد.