همکاران محترم،مدیران و هنر آموزان عزیز،  به منظور طراحی استاندارد سوالات در نوبت های دی، خرداد و شهریور و ازرشیابی صحیح هنرجویان شایسته است به موارد مندرج در پرونده ضمیمه توجه فرمایید.

راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس کار آفرینی، قانون کار، بهداشت و ایمنی کار به منظور استفاده همکاران عزیز قابل دانلود است.