مدیران محترم هنرستان ها، هنرستان تولیدی بنا به موارد مندرج در پرونده ضمیمه مورد ارزیابی قرار ی گیرد.