راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس کار آفرینی، قانون کار، بهداشت و ایمنی کار به منظور استفاده همکاران عزیز قابل دانلود است.

بارم بندی جدید درس کار آفرینی با اعمال آخرین تغییرات از منبع سایت دبیرخانه راهبری در اختیار همکاران محترم قرار می گیرد.

جدول امتیاز بندی فعالیت های تعیین شده ی حوزه ی کارآفرینی ویژه ی مدیران، با هدف ترویج و تثبیت فرهنگ کسب وکار و کار آفرینی در هنرستان ها در اختیار همکاران محترم قرار می گیرد.

در این بروشور و پاورپوینت،با رشته تحصیلی گرافیک رایانه که کاری از هنرستان کاردانش حضرت مریم (س) ناحیه یک زاهدان است آشنا می شوید.

در این بروشور، با رشته حسابداری آشنا خواهید شد.

در مورد رشته کامپیوتر چه میدانید؟ پاسخ را در این پاورپوینت خواهید یافت.